Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen

1.1 Stuurman/-vrouw is minimaal 21 jaar

1.2 Huurder dient zich voor vertrek met de sloep te legitimeren (door een geldig legitimatiebewijs te tonen)

1.3 De boot moet minimaal 2 inzittenden hebben

1.4 Zwemvesten zijn aanwezig en worden op verzoek geleverd (tegen vergoeding)

1.5 Indien de sloep later dan het overeengekomen tijdstip wordt geretourneerd, heeft verhuurder het recht één dagdeel extra in rekening te brengen. Verhuurder heeft het recht dit dagdeel in mindering te brengen op de aan huurder terug te betalen borg.

1.6 De sloep dient schoon afgeleverd te worden. Voor € 25,00 kan dit worden afgekocht

Art. 2 Reserveringen

2.1 Door te reserveren verplicht huurder zich tot betaling van de volledige huursom

2.2 De betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, bij gebreke waarvan verhuurder het recht heeft de reservering als geannuleerd te beschouwen, onverminderd het in artikel 3.4 bepaalde

2.3 Reserveringskorting geldt alleen indien er 48 uur van te voren gereserveerd én betaald is en geldt niet in combinatie met andere kortingen

Art. 3 Annuleren

3.1 Annuleren na reservering is mogelijk tot 30 dagen voor de huurdatum. Huurder ontvangt een tegoedbon

3.2 Bij annulering minder dan 30 dagen voor de huurdatum is huurder de integrale huursom verschuldigd

3.3 Bij hevige, langdurige regen (> 50% van de volledige huurperiode) op de huurdag ontvangt huurder een tegoedbon voor de sloep(en) voor een andere dag. Verhuurder beoordeelt kort voor vertrek of huurder hiervoor in aanmerking komt

3.4 Geboekte arrangementen (zoals picknick, lunch of diner) kunnen tot 14 dagen voor de huurdatum geannuleerd worden. Wanneer deze arrangementen wegens slecht weer geen doorgang kunnen vinden, blijft huurder de hieraan verbonden kosten verschuldigd

Art. 4 Borg/schade

4.1 Borg € 250,00 (per sloep) verplicht contant te voldoen voor vertrek of tijdig overmaken op onze bankrekening

4.2 De huurder dient iedere schade, van welke aard ook, dan wel feiten en/of eventuele schadetoebrengende omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te berichten en dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van verhuurder tot behoud van de sloep en tot behoud van de rechten van verhuurder. Niet-nakoming van deze bepaling maakt de huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten

4.3 ‘Aan het roer’ heeft het recht om schade aan de gehuurde sloep te verhalen op huurder door aftrek borgsom. Indien (onverzekerde) schade hoger uitvalt dan de borgsom wordt deze in rekening gebracht bij huurder

4.4 ‘Aan het roer’ behoudt zich het recht voor om borg in te houden bij (gegronde klachten over) het overtreden van de toegestane snelheid of het ernstig hinderen van derden

4.5 Huurder is en blijft volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden tijdens gehele huurperiode

Art. 5 Gedragsregels

5.1 Huurder gaat zorgvuldig om met de sloep en toebehoren

5.2 Huurder dient zich te houden aan de wettelijke vaarregels, zoals de maximale vaarsnelheid (boetes zijn voor rekening van huurder)

5.3 Huurder gaat op respectvolle manier om met de vaaromgeving (oevers, waterdieren, woonbootbewoners et cetera)

5.4 Huurder mag geen afval overboord gooien

Art. 6 Betaling

6.1 De betalingstermijnen als door verhuurder gehanteerd, gelden als fatale termijnen

6.2 Bij niet-tijdige betaling is huurder derhalve van rechtswege in verzuim. In dat geval is verhuurder gerechtigd wettelijke rente aan huurder over het factuurbedrag in rekening te brengen

6.3 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten die verhuurder maakt als gevolg van het niet-nakomen door huurder van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van huurder

6.4 De rechtbank in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is